مرجع کد و ابزار وب

نمونه سولات مدیریت مدرسه محور ')); replace2=replace.replace(new RegExp('form','gim'),'div'); document.getElementById(Id_Rozblog_Comment).innerHTML='
'; } } xmlhttp.open("GET",'http://chfyh.ir/post/comment/'+CommentID,true); xmlhttp.send(); } function SM(strCode) {document.getElementById ('tex').value +=strCode;}
1- حرکت به سمت مدیریت مدرسه محور در کانادا درحوزة آموزش عمومی، درکدام شهر صورت گرفت؟ در ادمونتون در آلبرتا2- یکی از ویژگی های الگوی روش جامع خودگردانی مدارس فقدان چه می باشد؟ فقدان یک شورای مجتمع یا م
هروقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش ...
ورود اعضای سایت

آمار سایت
» آمار کاربران
» افراد آنلاین : 3
» اعضای آنلاین : 0
» تعداد اعضا : 64

» عضو شوید
» ارسال کلمه عبور


» آمار مطالب
» کل مطالب : 2130
» کل نظرات : 193

» آمار بازدید
» بازدید امروز : 217 نفر
» باردید دیروز : 262 نفر
» ورودی امروز گوگل : 0
» ورودی گوگل دیروز : 0
» بازدید هفته : 479 نفر
» بازدید ماه : 2,441 نفر
» بازدید سال : 63,342 نفر
» بازدید کلی : 740,236 نفر
لینک های ویژه
مطالب اخیر وبگاه1- حرکت به سمت مدیریت مدرسه محور در کانادا درحوزة آموزش عمومی، درکدام شهر صورت گرفت؟ در ادمونتون در آلبرتا

2- یکی از ویژگی های الگوی روش جامع خودگردانی مدارس فقدان چه می باشد؟ فقدان یک شورای مجتمع یا مدرسه محوراست.

3- ویژگی چشمگیراین الگو چیست؟ ویژگی چشمگیر الگو در روش تخصیص منابع است.

4- برنامه(( اثربخشی معلم ))درچه سالی به اجرا درآمد؟ در سال 1981

5- پس از سال 1987، چه چیزی به عنوان یک مبنای مقایسه ای برای کوهورت دانش آموزی، تعریف شد ؟ سطوح (( معیار )) یا استاندارد دستاوردها

6- پیشنهادآلبرتا درسال 1994 برای اصلاحات آموزشی گسترده چه بود؟ کاهش چشمگیر تعداد مناطق آموزشی از 140 به 60 و واگذاری اختیار به مدرسه بود،

7- ویژگی های مهم اصلاحات مورد نظر، آلبرتا چه بود؟درگیرکردن والدین، مدرسه و صاحبان کسب و کاردرآموزش بود؛ چنان چه قدرت آ نها برای تصمیم گیری در مورد آموزش از جمله توسعة منابع و تعیین نحوة دستیابی به نتایج افزایش یافت. همچنین در این قانون جدید، تعیین ((مدارس نمونه ))با انعطا ف پذیری و آزادی بیشتر، به عنوان اقدامی در جهت دستیابی بهتر به نتایج پیش بینی شده بود.

8- در هنگ کنگ نظام آموزشی شاملچند بخش مجزاست؟ سه بخش

9- سه بخش مجزای نظام آموزشی در هنگ ک‌نگ رانام ببرید؟ مدارس دولتی، مدارس کمک بگیر، مدارس خصوصی

10- بزر گترین بخش، مدارس  کدام بود ه اند وچند درصد از کل مدارس را تشکیل می دهند؟ کمک بگیر- 80 درصد

11- مدارس خصوصی و دولتی به ترتیب تنها چند درصد از کل مدارس را شامل می شوند؟ تنها 7 و 13 درصد

12- مشکلات آموزشی مدارس هنگ کنک رابیان کنید؟ الف) فرایندها و ساختار مدیریتی نامناسب؛ ب ) تعریف نامناسب و ناکافی از مسئولیت ها و وظایف؛ ج) نبود یا نارسایی معیارهای عملکرد؛ ت) تاکید برنظار تهای جزئی تا ساختارهای مسئولیت پذیری و محاسبه پذیری؛ ث)  تأ کید بر نظارت هزینه ای براساس هزینة نهایی تا اثربخشی هزینه ای و ارزش پول.

13- مبانی اصلی طرح ابتکار عمل مدیریت توسط مدرسه رابیان کنید؟ *بازنگری مستمر، مبنای موجود مخارج عمومی؛*ارزشیابی منظم نتایج؛*تعریف بهتر از مسئولیت ها؛*ارتباط نزد یک ترین مسئولیت و مدیریت منابع؛*قالب های مدیریتی و سازمانی مناسب؛ ارتباطات متقابل تعریف شدة آشکار بین تصمیم گیرندگان و عوامل اجرایی آ نها.

14- در طرح مذکور،چه چیزی به عنوان پایة اصلی ادارة مدرسه تأ کید شده و مشارکت معلمان، والدین و دانش آموزان در ادارة مدرسه تشویق شده بود؟ بر مدیریت مشترک

15- چارچوب کار شامل کدام پنج گروه ازسیاست ها است؟ مسئولیت ها و وظایف جدید برای وزارت آموز ش وپرورش، وظایف جدید برای کمیته های مدیریتی مدرسه SMC)ها)، خیرین، ناظران و مدیران؛ انعطا ف پذیری در تأمین مالی مدرسه، مشارکت در تصمیم گیری و ساختاری برای محاسبه پذیری.

16- سوابق به چه منظوری ثبت می شدند؟به منظور استخراج شاخص هایی چون پیشرفت دانش آموزان در حوزه های اصلی، فعالیت های عملی، سوابق کارکنان،جزئیات مرتبطبا بازدهی، کیفیت ها و صلاحیت ها و نوع سکونت و شغل والدین، ثبت می شدند.

17- نشان دهندة تمایل دولت به روش اقناعی برای افزایش مشارکت ها به جای روشهای اصلاحی قانونی بود.

18- ساختار محاسبه پذیری در چندزمینه درمدرسه مطرح بود؟ دو زمینه فردی و سطح کل

19- ساختار محاسبه پذیری درمحاسبه فردی چگونه است؟در مورد اول، یک شیوة ارزشیابی یا گزارش دهی توصیه شده بود و مدارس بر تبادل نظربا SMC خود و مدّ نظر قرار دادن فرم ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش، به عنوان یک نقطه شروع، تاکید داشتند.

20- ساختار محاسبه پذیری درسطح کل چگونه است؟ برای مورد دوم،یعنی محاسبه پذیری کل مدرسه، هر مدرسه نیازمند ارائة یک برنامه آموزشی سالانه مشتمل بر اهداف وفعالیت های سال جاری به منظور قابلیت پاسخگویی بود

21-یالات متحدة آمریکا دارای چند سطح است؟ سه سطح حکومتی ملی، ایالتی و محلی

22- مسئولیت آموزش عمومی به جه محول شده است؟ به ایالات

23- مسئولیت ارائة خدمات آموزشی به جز کجا، با دولت محلی است؟ هاوایی

24- چه چیزهایی زیر نظر قانون ایالتی هستند؟ نواحی آموزشی ، واحد های سیاسی مستقل

25- چه کسی براساس گزارشی در سال 1966 ، پیامدهای بی عدالتی را عمده کرد؟ گزارش کلمن

26- نظریة قوی را که پیشرفت های تحصیلی عمدتاً به شرایط خانوادگی کودک بستگی داردراچه کسی ارائه داد؟ کلمن

27-به گفته چه کسی بین سال های 1986 و 1990 یک سوم از نواحی آموزشی بعضی از انواع مدیریت مدرسه محور را داشته اند؟ اوگاوا و وایت

28-اصلاحات چند نوع بودند؟ دو نوع «تمرکز زدایی اداری» « مدیریت مدرسه محور»

29- بر اساس کدام اصلاحات ادارة مرکزی، وظایف اصلی معلمان و مدیران مجتمع آموزشی را تعیین می ک‌ند؟- «تمرکز زدایی اداری»

30- براساس کدام اصلاحات به والدین، معلمان و مدیران هر مدرسه اختیار تعیین اولویت ها و تخصیص بودجة متناسب با آن، شکل دادن برنامه های درسی و عزل و نصب کارکنان خود را می دهد؟« مدیریت مدرس همحور»؛

نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور فرهنگیان

 

ردیف

سوالات آزمون

۱

رویکرد مدارس هوشمند رویکردی..............است؟ 
جامع 
تلفیقی
مدرسه محور
الف و ب صحیح است

۲

به مدیران مدارس باید اختیارات زیادی داده شود گفته کدام محقق است؟ 
وینکلرو گرشبرگ
فولان واتسون
شافر و گویندا
ابود اهو

۳

کدام صاحب نظرنقش حکومت های دمکراتیک را در مدیریت مدرسه محور بررسی نموده اند؟ 
ولستر
وینکلرو گرشبرگ
آلان اودن
فولان واتسون

۴

اولین اقدام مدیر برای هوشمند سازی مدرسه چیست؟ 
ایجاد زیر ساخت توسعه یافته
ایجاد محیط یادگیری مبتنی بر محتوا
داشتن سیستم مدیریت یکپارچه
داشتن تجهیزات

۵

شواهد نشان می دهدمدیریت مدرسه محور بیشتر بر روی کدام مورد تاثیر داشته است. 
معلمان 
مدیران 
والدین 
مدارس

۶

کدام گزینه در مورد رهبران تاثیر گذار مصداق بیشتری دارد؟
انعطاف پذیری در روش به آنان اجازه می دهد تا با ایجاد توازن بین دو قطب و تخیل و خرد برای حل دشواری ها در زمان های مختلف استفاده کنند. 
زیر دستان بدون پشتیبانی رهبران عملکرد مناسب داشته و همیشه موفق عمل می کنند
رهبران تاثیر گذار دارای خصلت و روشی انعطاف ناپذیر هستند
رهبران اثر گذار برای جست و جوی راه حل، فقط به ویژگی های آشکار بسنده می کنند

۷

پژوهش های مقایسه ای انجام گرفته در کشور مالی و چند کشور دیگر حاکی از آن است که تعداد بازدید های به عمل آمده برای مدارس محلی .... ......... است . 
بسیار کمتر از مدارس عمومی یا غیر محلی 
بسیار بیشتر از مدارس عمومی یا غیر محلی 
در شهر کمتر از روستا 
مساوی با یکدیگر

۸

چند درصدازمدارس هنگ کنگ درمدارس کمک بگیر اداره می شوند؟ 
7درصد
80درصد
13درصد
20درصد

۹

کدام گزینه بیشترین دگرگونی را در مدارس و به خصوص معلمان و مدیران به وجود می آورد؟ 
کنترل محلی
کنترل اداری
کنترل حرفه ای
کنترل اجتماعی

۱۰

اولین قدم های عظیم به سمت تمرکززدایی درابتدایی مهرهشتاد در کدام کشوربرداشته شد؟ 
مجارستان
بلغارستان
اسپانیا
ایا لات متحده

۱۱

از نظر منزیس سه الگوی برتر مدیریت مدرسه محور کدامند؟ 
کنترل اداری
حرفه ای
اجتماعی
همه موارد

۱۲

به نظر بنیس ((تفویض اختیار))به چه صورت در کارکنان تجلی پیدا می کند؟
احساس مهم بودن برای سازمان
خود را جزء گروه احساس می کنند
به آموزش و رشد خود اهمیت می دهد 
هر سه مورد صحیح است

۱۳

یکی از دلایل تغییر نگرش مردم مبنی بر تامین منابع مالی مدارس توسط دولت .................... است رسانه ها 
فرهنگ جامعه 
تمرکز گرایی
قانون گرایی

۱۴

بیوک و همکارانش می گویند :(( برای انجام دادن هرچه بهتر تمرکز زدایی باید به توانمند سازی هرچه بیشتر .........پرداخت.
جوامع محلی
جوامع صنعتی
جوامع شهری
جوامع روستایی

۱۵

نگرش منفی مردم به تحصیل مربوط به کدام یک از عوامل بی نظمی دانش آموزان می باشد؟ 
عوامل مربوط به معلم و مربیان
ویژگی خانوادگی
عوامل اجتمایی
عوامل مربوط به فضای مدرسه

۱۶

در حقیقت سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش،آموزش و پرورش را .............می خواند.
نظام توصیفی
نظام کاربردی
نظام تربیت
نظام آموزشی

۱۷

کدام گزینه صحیح می باشد؟ 
رهبری هدیه ای نیست که در بدو تولد به فرد اعطا شود
در رهبری عضویت ضرورت دارد
رهبری هدیه ای است که در بدو تولد به فرد اعطا می شود
رهبران به اختیارات گسترده ای نیاز ندارند

۱۸

مجتمع های روستایی از چه سالی در آموزش و پرورش ایران پدید آمده اند؟ 
1383
1389
1390 
1391

۱۹

بنا به نظر ولستر ((تمرکز بر اهدافی که بهترین و عالی ترین نتایج را به بار می آورند ،..................هستند.))
اهداف کوتاه مدت 
اهداف ملی 
اهداف فردی
چشم انداز

۲۰

الگوهای برتر مدرسه محور کدامند؟

کنترل اداری
حرفه ای
اجتماعی
همه موارد

ردیف

سوالات آزمون

۱

دلیل تفاوت قائل شدن بین دختر و پسر برای حضور در کلاس درس در روستاها چیست؟ 
سنت ها و باورهای محلی
تلقی ناکارآمد بودن تحصیل دختر
مردبودن معلمان
همه موارد

۲

این سخن از کیست(برای طراحی مدیریت مدرسه محور با شاخص های چشم انداز و اهداف ملی .........بیان می شود؟ 
فولان واتسون
گرشبرگ
ولستر
اودن

۳

طبق نظر( فولان و واتسون )مدارسی که بر اساس مدیریت مدرسه محور طراحی شده اند، چگونه اند؟ 
بر فعالیت دانش آموزان تمرکز دارند
بر فعالیت اجتماع تمرکز دارند (سنجش)
بر فعالیت معلمان تاکید می ورزند
به انتخاب معلمان برتر توجه دارد

۴

گرشبرگ می گوید :((چنانچه امکانات ارتباطی موازی برای حمایت از .......فراهم نباشد یافتن راه حل های خارجی برای مشکلات آموزشی با شکست مواجه خواهد شد.))
مدیران
معلمان
دانش آموزان
والدی

۵

بسیاری از نویسندگان از جمله ..............می گویند:(( آن نوع از رهبری که به ایجاد دگر گونی تمایل دارد ،عامل اصلی قدرتمند کردن مدارس و جوامع محلی است.))
واتسون و شافر 
لیتوود و یونسکو 
فولان و واتسون
روبرتس و ریچارد

۶

فلسفه زنگ تفریح و اهمیت آن در چیست؟ 
خستگی فکری و ذهنی
بی تحرکی و یکنواختی در کلاس
آموزش و الگو سازی صحیح
الف و ب صحیح است

۷

برای پیشرفت کار در سازمان کدام راهکار تاثیر پذیر است؟ 
تمرکز 
اهرم
واگذاری اختیار
همه موارد صحیح است

۸

کدام شیوه بیشترین تاثیر را در مدیریت مدرسه محور داشته است ؟ 
کنترل اداری
کنترل علمی 
کنترل اجتمایی 
مدیریت محوری

۹

فقدان معلم در کدام استانهای کشور بیشتر خودنمایی می کند؟ 
هرمزگان، آذربایجان غربی، یزد
هرمزگان، یزد، چهارمحال و بختیاری
تهران،کرمان، گلستان
هرمزگان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان

۱۰

آموزش رسمی در هلند تا چند سالگی رایگان است؟ 
18 سالگی
16 سالگی
14 سالگی
10 سالگی

۱۱

در تمام مراحل اجرای مدیریت جامعه محور مدرسه دو نکته کلیدی کدامند؟ 
انعطاف پذیری -تساوی 
نظارت - استقلال 
همکاری - تساوی 
انعطاف پذیری - استقلال

۱۲

در حال حاضر نظام آموزش کدام کشور با معلمان مازاد و در کدام دوره تحصیلی بیشتر است؟ 
ایران. راهنمایی
ایران . متوسطه
ایران . ابتدایی
ایران . کار ودانش

۱۳

به کارگیری بهتر دانش معلمان به منظور تصمیم گیری های اساسی از اهداف کدام الگو می باشد؟ 
کنترل اداری
حرفه ای
مدرسه ای
همه موارد

۱۴

مدیریت مدرسه محور برای................سطح پاسخ گویی .............طراحی شده است . 
کاهش- مدارس 
افزایش - معلمان
کاهش - مدیران 
افزایش - مدارس

۱۵

کدام یک از گزینه های زیر، یکی از چالش های عمده مدیریت مدرسه محور می باشد؟ 
زیر ساخت های نامناسب و کمبود کتاب های درسی و آموزشی و بافت فرسوده ی مدارس
عدم وجود تکنولوژی آموزشی
فقدان برنامه و ابزار کار
برابری جنسی

۱۶

کدام گزینه در مورد رهبران تاثیر گذار مصداق بیشتری دارد؟
انعطاف پذیری در روش به آنان اجازه می دهد تا با ایجاد توازن بین دو قطب و تخیل و خرد برای حل دشواری ها در زمان های مختلف استفاده کنند. 
زیر دستان بدون پشتیبانی رهبران عملکرد مناسب داشته و همیشه موفق عمل می کنند
رهبران تاثیر گذار دارای خصلت و روشی انعطاف ناپذیر هستند
رهبران اثر گذار برای جست و جوی راه حل، فقط به ویژگی های آشکار بسنده می کنند

۱۷

کدام گزینه از ویژگی های مدرسه هوشمند نیست؟ 
فضایی که برای یادگیری مساعد است
ارزشیابی هایی که برنامه های آموزشی را پشتیبانی می کند
معلمان و کارکنان توانمند دارد
فلسفه ای است که معتقد است بعضی از دانش آموزان توانایی یادگیری دارند

۱۸

کدام از ایالات زیر هرگز از مرحله مقدماتی فراتر نرفت؟ 
ایالت فلوریدا
ایالت ممفیز
سین سیناتی
کنتاکی

۱۹

درتعریف پیوند کدام گزینه صحیح است؟ 
تعامل اثر بخش
کمک به رشد و اثر بخشی
تغییر وضعیت موجود
تعامل خانه و مدرسه

۲۰

سطوح عمده مشارکت از نظر پاسفورد و کاربنتر در چند سطح قرار دارند؟ 
دو سطح
سه سطح
چهارسطح
پنج سطح

ردیف

سوالات آزمون

۱

(سیاست ها – بازارها- مدارس آمریکا )مطالعه اساسی کدام محقق است؟ 
مایکل
رابرتس 
دیوید 
چاب و مو

۲

کدام راهبردها مشارکت برابر را در مدارس تشویق می کنند؟ 
نگرش به نژاد و قومیت 
شناخت فرایند مشارکت و انتخابات
غلبه بر حسن بی کفایتی
همه موارد

۳

اعضای شورای آموزش محلی در صورت ضرورت چگونه حق برکناری مدیر مدرسه را دارند؟ 
با اکثریت آرا
یک سوم آرا
در همه حال
در هیچ صورت

۴

انواع مدیریت مدرسه محور محلی چه تأثیری بر عملکرد مدیران داشته است؟
توان کاری مدیران را افزایش داده اند
اغلب مدیران به تشریح و شفاف سازی اطلاعات می پرداخته اند
مدیران در مقابل عملکرد خود پاسخ گو بودند 
همه موارد صحیح است

۵

در مقام مقایسه در کدام کشورها نیمی از جوامع علی کتاب درسی و مواد مکملی در یافت نمی کنند؟ 
کنیا
آفریقا
زامبیا
آمریکا

۶

چند درصدازمدارس هنگ کنگ درمدارس کمک بگیر اداره می شوند؟ 
7درصد
80درصد
13درصد
20درصد

۷

کدام گزینه صحیح است؟ 
همه رهبران مدیر اما همه مدیران رهبر نیستند
همه مدیران رهبر اما همه رهبران مدیر نیستند
بسیاری از سازمان ها رهبری مطلوب اما مدیر ضعیفی هستند
بسیاری از سازمان ها مدیر مطلوب اما رهبر ضعیفی ندارند

۸

بر اساس نظر اودن برای بوجود اوردن مدرسه ای غیر متمرکز و در عین حال موثر کدام عامل را در اختیار مدارس باید قرار دهند؟ 
رشد حرفه ای
پاداش ها
اقتدار
همه موارد

۹

گرشبرگ می گوید :((چنانچه امکانات ارتباطی موازی برای حمایت از .......فراهم نباشد یافتن راه حل های خارجی برای مشکلات آموزشی با شکست مواجه خواهد شد.))
مدیران
معلمان
دانش آموزان
والدی

۱۰

اعضای آموزش شورای محلی اسپانیا کدامیک از افراد زیر می باشند؟ 
مدیر مدرسه
برنامه ریزان آموزشی
معلمان مدارس
الف و ب

۱۱

در بسیاری از کشورها مشکل اصلی وزارت آموزش و پرورش د ر اجرای مدیریت جامعه محور چیست؟ 
متوازن کردن 
تعدیل تفاوتها
تمرکز زدایی
الف و ب صحیح است

۱۲

کدام گزینه از راهکارهای مقابله با بی نظمی دانش آموزان نیست؟ 
تلاش در خود شناسی 
استفاده از تغذیه مناسب 
ثبت نقاط قوت و ضعف 
شرکت نکردن در فعالیت های گروهی

۱۳

اولین اقدام مدیر برای هوشمند سازی مدرسه چیست؟ 
ایجاد زیر ساخت توسعه یافته
ایجاد محیط یادگیری مبتنی بر محتوا
داشتن سیستم مدیریت یکپارچه
داشتن تجهیزات

۱۴

مرحله اول مطالعه موردی کدام گزینه است؟
تشریح دریافت وضع موجود
تحلیل و مورد کاوی وضعیت موجود
تهیه پاسخ های منطقی
شناسایی عوامل سازنده موفقیت

۱۵

برای یادگیری بهتر دانش معلمان بهذ منظور تصمیم گیری اساسی مربوط به کدام گزینه است؟ 
معلم محور
مدیریت محور
کنترل حرفه ای
کنترل مدرسه ای

۱۶

کدام مورد جزء موثرترین ویژگیهای قدرت شخصی رهبر نیست. 
مهارتها ی او در پیگیری توانایی های اعمال شده 
جنبه شخصیتی 
وفاداری 
تعدد فعالیتها

۱۷

کدام عامل سبب کمبود معلم در برخی مناطق کشور می شود؟ 
زیرساخت های نامناسب و کمبود امکانات آموزشی
دور افتادگی مناطق
کاهش جمعیت روستایی
گزینه الف و ب

۱۸

از نظر منزیس سه الگوی برتر مدیریت مدرسه محور کدامند؟ 
کنترل اداری
حرفه ای
اجتماعی
همه موارد

۱۹

کدام یک از افراد زیر در مقایسه با همکاران خود در مواجه با ناکامی ها و فشار روحی ،بلوغ فکری،استقامت ، پشتکار و صبر و شکیبایی بیشتری دارند؟
رهبران 
مدیران
معلمان 
پژوهشگران

۲۰

به عقیده این صاحب نظر رهبری نفوذ در مردم است 
کونتز
استاگدیل
هرسی و بلانچارد
فردریک تیلور

ردیف

سوالات آزمون

۱

در کدام کشور تعداد بازدیدها ی انجام گرفته برای بازرسی مدارس محلی بسیار کمتر از مدارس عمومی است؟ 
ایران
نیوزیلند
کنیا
مالی

۲

بنا به نظر ولستر ((تمرکز بر اهدافی که بهترین و عالی ترین نتایج را به بار می آورند ،..................هستند.))
اهداف کوتاه مدت 
اهداف ملی 
اهداف فردی
چشم انداز

۳

چه کسی این توصیه را به وزارت آموزش و پرورش بیان کرده ؟
{یک نظام پاسخ گویی طراحی و اجرا کند و منابع مالی کافی فراهم آورد} 
وینکلر
گرشبرگ 
ابوداهو
شافر

۴

نقش شورادر الگوی کنترل حرفه ای چیست. 
تصمیم گیری 
مشورت 
مدیریت 
دقیقا تعریف نشده است

۵

پیروان کدام مکتب رهبران را به جنبه های ماشینی سازمان و بالا بردن بازدهی ملزم می کنند؟ 
مکتب کلا سیک
مکتب رفتاری
مکتب پیاژه
الف و ب صحیح است

۶

کدام یک از اصول زیر درانتخاب محتوای آموزشی به نهادینه شدن نفکر مشارکتی بی تاثیر است؟ 
ارتباط محتوای با زندگی واقعی دانش آموزان
ایجاد تنوع در محتوای آموزشی
استفاده از مثال های غیر واقعی در محتوا
پیشنهاد محتوا توسط دانش آموزان

۷

رهبری چیزی جزتلفیق وترکیب مهارت های پیچیده واکتسابی با هم نیست گفته کدام محقق است ؟ 
چارلز 
هژیر
هرسی
بلا نچارد

۸

رهبری را به منزله تاثیر گذاری بین افراد تعریف می کتد 
ایوانسیو 
تنبام
استونر
کونتز

۹

.................. اغلب مدارس را مدارس حراجی می نامند. 
آلان اودن
شافر گویندا
ولستر 
موسکین

۱۰

پیشنهادات شاخص هایی همچون چشم انداز و اهداف ملی توسط چه کسی مطرح شده است؟
النود 
گرشبرگ
فولان و اتسون 
ولستر

۱۱

نوع نظام حکومتی آموزش و پرورش ایران چگونه است؟ 
غیرمتمرکز
متمرکز
آزاد
استبدادی

۱۲

کدامیک معتقدند مدیران باید بتوانند کارکنان خود را انتخاب کنند. 
آلان ادون 
فولان و واتسون 
شافر و گویندا 
گرشبرگ

۱۳

درتعریف پیوند کدام گزینه صحیح است؟ 
تعامل اثر بخش
کمک به رشد و اثر بخشی
تغییر وضعیت موجود
تعامل خانه و مدرسه

۱۴

در ایالات متحده آمریکا مسئولیت آموزش عمومی به عهده کدام سطح مدیریتی است. 
دولت مرکزی 
حکومت ملی 
ایالات 
دولت محلی

۱۵

چالش های مدیریت مدرسه محور در ایران و جهان کدام گزینه است؟ 
نبود معلم
زیر ساخت های نامناسب
فقدان سرمایه گذاری محلی
همه موارد صحیح است

۱۶

کدام مورد از مسائل مربوط به منابع انسانی برای اجرای مدیریت جامعه محور مدرسه نیست . 
مشارکت 
توانمند سازی 
ارتباطات 
رهبری

۱۷

در سال ۱۹۹۴آلبرتا با آغاز برنامه ریزی برای تجدید ساختار در کل ایالت کدام هدف را دنبال نمی کرد؟
کاهش تعداد مناطق آموزشی
تعیین شدن مدارس نمونه با محدودیت بیشتر
درگیر کردن والدین و صاحبان کسب و کار در آموزش
افزایش اختیارات مدرسه

۱۸

ساختاری است که به والدین ، معلمان و مدیران هر مدرسه اختیار تعیین اولویت ها و تخصیص بودجه مناسب را می دهد.
مدیریت دولتی
مدیریت کارکنان 
مدیریت آ موزشی
مدیریت مدرسه محور

۱۹

کدام گزینه به مثابه شمشیری دو لبه علاقه رهبران را در نگریستن به راه حل های متناوب دیگر کمک می کند ؟ 
تعارضات درون گروهی 
اعتماد شیفتگی (خود تردیدی ) 
ارزش سازمانی
قدرت و نفوذ

۲۰

در کدام ایالت طرح در یک مقیاس کوچکترین گسترش یافته بود ؟ 
مریلند
فلوریدا
کنتاکی
هیچکدام

نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور کد دوره91401517  (شماره مهر91)

1-مدیریت مدرسه محور برای افزایش سطح پاسخ گویی کجا طراحی شده است؟ مدارس

2- لیتوود ومنزیس چند مالعه مدیریت مدرسه محور انجام دادند؟38 مطالعه((احتمالا اشتباه چاپی شده فکر می کنم 83مطالعه صحیح باشد)))

3- بسته الگوی برترمدیریت مدرسه محوررابه ترتیب برشمرید؟ کنترل اداری(مدیریت محوری) –حرفه ای (معلم محوری )- اجتماعی

4- بیشتر مطالعات ذکر شده در کجا انجام شده است؟ در آمریکای شمالی وکشورهای OECDمانند اسپانیا ونیوزیلند

5- لیتوود ومنزیسبا مرور 83 مطالعه تاثیر مدیریت مدرسه را برروی چه کسانی ذینفع دانسته است؟معلمان –مدیران –والدین –مدارس

6- مدیریت مدرسه بیشتر برروی چه کسانی تاثیر داشته است؟ معلمان

7- 9مورد مطالعه ای که براساس کنترل حرفه ای انجام گرفته نشانگر افزایش چه چیزهایی درمعلمان می باشد؟ تعهد – علاقه –روحیه معلمان-تغییر روش تدریس درکلاس

8- کنترل حرفه ای باعث کاهش چه می شود؟کاهش انباشتگی کارها

9- چند مورد مطالعه درمورد نقش مدیران در مدیریت مدرسه محور انجام گرفته است؟29 مطالعه

10- مطالعه درمورد نقش مدیران در مدیریت مدرسه محورچه تاثیری برمدیران داشته است؟توان وفعالیت مدیران افزایش یافته –اغلب به تشریح وشفاف سازی اطلاعات می پرداختند- انعطاف پذیری وبصیرت آنان افزایش یافت-در مقابل عملکرد خود پاسخگو بودند

10- بیشترین وکمترین تاثیر به مدارس  راچه نوع کنترلی داشته است؟ کنترل محلی بیشترین +کنتزل اداری کمترین

11- کنترل حرفه ای چه تاثیری درمدارس داشته است؟ باعث مشارکت بیشترافراد ذینفع دراداره مدیریت شده – وضعیت حرفه ای وتخصصی مدارس بهبود یافته – مشارکت رهبر(مدیر)افزایش یافته

12- کنترل حرفه ای  واداری چه تغییراتی دیگری درمدارس داشته است؟ افزایش بالقوه برای اصلاحات وخلاقیت وتمرکز بیشتر براهداف مشترک(کلی)

13- یافته های زیادی درباره تاثیر مدیریت مدرسه محور برگروه های مختلف ذینفع درامور آموزشی وجود ندارد.

14- فولان واتسون برای بهبود کیفیت مدارس باید به کدام دوپرسش اساسی پاسخ دهند؟الف)درصدد انجام چه کاری هستیم؟ ب)چگونه می توانیم به پیگیری تحقق اهداف بپردازیم؟

15- ولستر برای طراحی مدیریت مدرسه محورچه شاخص هایی راپیشنهاد می کند؟ چشم انداز+ اهداف ملی

16- آلان اودن برای موفقیت دانش آموزان چه نظراتی دارد؟موفقیت دانش آموزان ارلحاظ نظری-تغییرمدارس به گونه ای که بربودجه وکارکنان خود احاطه داشته باشد-گروههایی تشکیل شوند ومعلم سرپرستی آنها رابرعهده گیرد-اصلاحات مداوم درطول زمان –رشد حرفه ای مدرسه دربرنامه درسی وآموزشی ومهارت های مدیریتی-به کارکنان موفق دردستیابی بهاهداف اجرایی پاداش بدهدوبه کارکنان که نتوانستند به اهداف مورد نظر دست یابند ازبرخی امتیازات محروم کند.

17- النود روبرتس –شوتیزر درمورد ایجاد برابرمشارکت برابری چه می گوید؟رهنمود هایی برای سیاست های متمرکز(فراهم شدن موجبات هدایت مدارس) – رهبری – بوجود آمردن ظرفیت های بالقوه – برابری (تساوی)

18- برنامه باید به صورتی طراحی شود؟طوری که پیامد های منفی آن به حداقل برسد

19- گرشبرگ  برای اطمینان ازفعالیت شوراهای مدارس جه رویکردی را ارائه می دهد؟ رویکرد عملی

20- راهبردها وفعالیت هایی که مشارکت برابردرمدارس راتشویق می کنند کدامند؟ نگرش به نِژاد وقومیت – شناخت فرایند مشارکت وانتخاب – غلبه بر حس بی کفایتی وبی فایدگی درافراد

21- فیسک پس از فعالیت های نیوزیلند چه اظهاراتی داشته است؟باید به مسائل مربوط به تساوی درطول طراحی(فرایند تمرکز زدایی)توجه شود – باید به مشکلات وخطرات توجه شود – پیامدهای مشکلات بایدبه حداقل برسد- مدارس ضعیف تر از امکانات مالی ضروری بهره مند شوند –

22- درشیکاگو برای برخوردبا نابرابری های بالقوه دراعطای کمکهای مالی ودست یابی به موفقیت چه نوع راهبردی بوجود آمد؟ راهبرد انطباقی

23- اودن برای افزایش کیفیت مدارس وبوجودآوردن مدرسه ای متمرکز وموثرعقیده داردچند عامل مهم دراختیار مدارس باشد؟ چهار عامل

24- چهار عامل مهمی که از نظر اودن دراختیار مدارس قرارگیرد رانام ببرید؟ اقتدار – رشد حرفه ای –اطلاعات – یک نظام پاسخ گویی با پاداشها ومحروم سازی های مشخص

25-شافر وگویندا چند طرح برای کیفیت مدارس ارائه کردند؟ چهار طرح

26- چهار طرحی که شافروگویندا برای بهبود کیفیت مدارس ارائه دادند کدامند؟الف) مدارس باید تنها اجزای طراحی ٰ تصمیم گیری ومدیریت تلقی شوند – ب)کارکنان مدرسه معلمان وسرگروهها افراد علاقمند ی هستندکه می توانند مدارس خویش رارشدوارتقا دهند – ج)درگیر ساختن والدین درمدارس با دگرگونی در مدیریت مدارس – د)تربیت رهبران مدرسه با آموزش وبرنامه ریزی

27-شافر وگیندا هعتقاد دارندکه کارکنان به چه چیز هایی متعهد باشند؟ فرهنگ – دیگاه – ماموریت مدارس

28- فولان وواتسون درمورد مدارسی که وضعیت دانش آموزان خودرابهبود می بخشند چه می گویند؟ یک جامعه محلی وحرفه ای رادرارتباط با یادگیری بوجود آوردند – بر فعالیت دانش آموزان تمرکز دارد(سنجش) –درفعالیت های آموزشی خود دگرگونی بوجود آورده (پداگوژی وحمایت از یادگیری درکلاس درس)

29- وینکلروگرشبرک  معیارهای پاسخ گویی درمدارس غیرمتمرکز را به چه صورت طراحی کردند؟ اول:باید تلاش کرد که اطلاعات مناسبی در بارة عملکرد مدارس و معلمان تهیه و در آن ها به پیچیدگی فرایند آموزشی نیز توجه شود.- دوم: به مدیران مدارس باید اختیارات زیادی داده شود. آن ها توانایی بیشتری برای ادارة مدارس و رفتار معلمان دارند و عملکرد آنان را از سازمان های سیاسی و محلی ( مانند شوراهای مدارس) نیز بهتر است.- سوم: نحوة تدریس در کلاس درس باید به گونه ای باشد که همه را به فعالیت وا دارد و فرصت اعطای پاداش یا محروم سازی را فراهم سازد. چهارم: برای بهبود فعالیت معلمان و جلوگیری از فرار آن ها از مسئولیت باید زمینه ای فراهم شود که معلمان خود را مالک و طرفدار این تغییرات بدانند و به اصلاح امور تدریس همت گمارند.

30-ابوداهو هنگام طراحی نظام های مدیریت مدرسه محور به چه نکاتی توجه داشته است؟- نظام را طوری طراحی کنند که همة سیاست ها و خط مشی های آموزشی و مالی را در نظر داشته باشد.

- نقش ها و کارکرد هایی را که باید به صورت مرکزی یا محلی، مدیریت شوند، شناسایی کند

-درصد بودجه ای را که باید به هر محل اختصاص یابد، هزینه گردد و مدیریت شود، مشخص کند.

-با توجه به تعداد دانش آموزان سازو کاری فراهم آورد که امکانات مالی به طور متناسب میان مدارس توزیع شود.

- مسئولیت ها را تفویض کند؛ حداقل در فعالیت ها و مسائلی چون اموزش، حمایت از عملکرد دانش آموزان، مدیریت و نحوة تدریس.

-نظام مالی را رایانه ای کند یا برای مدارس منابعی فراهم سازد. که مدیریت اجرایی از آن ها حمایت کافی به عمل آورد.

- یک نظام پاسخ گویی طراحی و اجرا کند و منابع مالی کافی فراهم آورد.

31-فولان وواتسون خلاصه ای ازمدیریت مدرسه محور را درکشورهای درحال توسعه چگونه فراهم آوردند؟در این کشورها تغییرات فرهنگی بیشتری به چشم می خورد و توزیع مجد قدرت در سطح مدارس نیز بیش تر روی می دهد.- وان بالقوة آنان برای پذیرش نقش های جدید بسیار کم است؛ به خصوص در خصوص رهبران ( رؤسا و رهبران منطقه ای و محلی (-زیر ساخت های خارجی ( بیرونی ) برای حمایت از مدیریت جامعه محور مدرسه بسیار ضعیف هستند.- به دلیل محدودیت های مالی، بیش تر استراتژی ها در تلاش و فعالیت های انسانی استوار است مانند مشارکت والدین و جوامع محلی، اتفاقا کشور های غربی در این زمینه خیلی خوب عمل نکرده اند.

32-چراتهیه مواد یادگیری مناسب می تواند بسیار موثر باشد؟زیرا چنین امکاناتی در آن جا بسیار محدودند یا اصلا وجود ندارند.

33-درموردطراحی مدیریت مدرسه محور برای پاسخگویی چه توصیه ای شده است؟سیاست های مبتنی بر تمرکز زدایی را بازبینی کنید و گسترش دهید.+مجموعه ای از سازمان ها یا زیر ساخت هایی را بوجود آورید که نقش اصلی آن ها حمایت و به کارگیری امکانات محلی در سطح مدارس یا جوامع محلی است+ رای آگاهی بیشتر در بارة « علم سنجش » و رشد بیش تر آن یک نظام جمع آوری اطلاعات به وجود آورید که محدودة فعالیت آن به صورت محلی یا در نواحی کوچک باشد+ هم مُصر و هم بردبار باشید.

34- دراجرای موفق اصلاحات آموزش عوامل گوناگونی تاثیر گذارند؟مسائل مربوط به منابع انسانی - مسائل مربوط به زمان- مسائل مالی- مسائل راهبردی ( استراتژیک)- مسائل مربوط به کنترل و ارزشیابی

35- مسائل مربوط به منابع انسانی رانام ببرید؟ مشارکت - توانمند سازی- رهبری

36- چرا شافر وگویندا می گویند میان بخش کسب و کار، جامعة محلی  و رهبران سیاسی و آموزشی باید نوعی اتحاد و پیوستگی به وجود آید؟زیرا ا جرای اصلاحات آموزشی به پذیرش از سوی مشتریان و افراد ذی نفع در نظام آموزش و پرورش بستگی دارد.

37- درتوامند سازی همه بر سرچه توافق دارند؟ همه بر این نقطه توافق دارند که حمایت از شورا های مدارس و آموزش آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

38- ولستر اهمیت توانمند سازی را به شرح زیر توصیف می کند؟ الف: کارمندان برای توسعة مهارت های شغلی خویش و توسعة چشم انداز های خود به آموزش نیاز دارند. ب: برای اینکه افراد بتوانند در مدیریت و ادارة [مدارس] مشارکت بیشتری داشته باشند، باید با مهارت های گروهی و فعالیت در گروه های کاری آشنا باشند. در نهایت افراد باید دانش سازمانی داشته باشند. هم چنین درک بهتر محیط و به کارگیری صحیح راهبردها به آن ها کمک می کند که در برابر تغییرات محیط کار خود پاسخ گو باشند.

39- بوی می گوید: « رویکرد آموزش مشارکتی راهبرد که شورا های مدارس کنیا به اجرا در آمد باعث شد که مدیریت جامعه محور در مدرسه اصلاح شود و بهره دهی برنامه افزایش یابد دولت کنیا با کمک  بریتانیا برنامه ای اساسی برای آموزش و حمایت از کمیته های مدارس ابتدایی به اجرا در آورد. هم اکنون بیشتر کمیته های مستقر در مدارس در برنامه های رشد و توسعة مدارس مشارکت می کنند. بدین معنا که در آنها حس مالکیت بوجود آمده است و تمایل دارند که در امور اجتماعی مشارکت داشته باشند.

40- چرا شافر و گویندا رشد حرفه ای معلمان و مدیران  را بسیار مهم ارزیابی کرده اند؟چون ن ها می گویند که آموزش مدیریت مدرسه محور محلی به آن ها باید نحوة آموزش ) تدریس)، برنامة درسی و مهارت های مدیریتی را هم در بر گیرند.

41-چرا معلمان و رهبران مدارس باید مهارت های خود را پرورش دهند؟ تا بتوانند با پدیده هایی چون نظارت، استقلال و همکاری سرو کار داشته باشند

42-چرا افراد حرفه ای مدارس برای توسعة مهارت های خود به حمایت نیاز دارند؟ تا بتوانند فرهنگ مدارس را تغییر دهند و اصلاح کنند و بدین ترتیب به یادگیری دانش آموزان کمک کنند.

43- برای اجرای مدیریت مدرسه محورباید دگرگونی ها درکجا باید انجام گیرد؟ در فرهنگ سیستم، منطقة آموزشی، مدارس و جوامع محلی

44- تغییر در فرهنگ، مستلزم تغییر در چه می باشد؟ در رهبری

45- لیتوود و یونسکودرمورد رهبری چه می گوید؟ آن نوع از رهبری که به ایجاد دگرگونی تمایل دارد، عامل اصلی قدرتمند کردن مدارس و جوامع محلی است

46- هانسون به دورة بیست سا له تمرکز زدایی در اسپانیا و علت رشد مثبت آن در این مدت به چه اشاره می کند؟ وی علت این رشد را برنامة اجرایی آن می داندکه به تدریج به اجرا درآمد و باعث موفقیت آن شد. در اسپانیا، هر ناحیه فقط در صورتی می توانست به تمرکز زدایی دست بزندکه ثابت کند توانایی اجرای آن را دارد.

47- ولستر و همکارانش درمورد مناطق مورد مطالعه خود چه می گویند؟ تغییرات را به تدریج در نظام های مدیریتی،پاسخ گویی و اطلاعاتی خوبی اعمال کرده بودندو این فرصت را در اختیار مدارس گذاشتند که خود را به تدریج اصلاح و به طرز موثری مدیریت کنند.

48- در تمام مراحل اجرای مدیریت جامعه محور مدرسه باید به کدام دو نکتة کلیدی توجه کند؟ انعطاف پذیری و تساوی ( برابری)

49- برنامه های ارتباطی موفق چه اطلاعاتی به والدین، ومعلمان و مدیران اجرایی ارائه می دهند؟ اطلاعات شفاف در بارة  اهداف، طراحی و اجرای برنامه های اصلاحی

50-گرشبرگ درمورد ارتباطات چه نظری ادارد؟ چنان چه امکانات ارتباطی مؤثری برای حمایت از معلمان فراهم نباشد، یافتن راه حل های خارجی برای مشکلات آموزشی با شکت مواجه خواهد شد

51- برای این که مدیریت مدرسه محورمؤثر و قوی باشد؛ باید چه به وجود آورده شود؟ شبکه نیرومند پاسخ گویی

52- بیوک و همکارانش برای انجام دادن هرچه بهتر تمرکززدایی  چه می گویند؟ باید به توانمند سازی هر چه بیشترجوامع محلی پرداخت؛یک نظام پاسخ گویی قدرتمند را پایه ریزی کرد و به نوآوری دست زد.

53- فاوا به معرفی مرکز آموزش روستایی در کجا می پردازد؟ هندوستان

54- رهنمود های فارا رابیان کنید؟× باید نظارت دقیقی بر مرکز آموزش روستایی صورت گیرد و از آن حمایت شود × نمونه های موفق مرکز آموزش روستایی شناسایی و به دیگران معرفی شوند.× رای این که سرگروه های معلمان به تلاش بیشتر تشویق شوند باید برای آنان پاداش ها، حمایت های گوناگون و آموزش های بیشتری فراهم شود.× باید به مسائل سیاسی که در سطح مناطق اموزشی و روستایی مشکلاتی ایجاد می کنند توجه کرد.× با توجه به مشکلاتی که از خارج به جوامع محلی وارد می شود، باید در رابطه با مشکلات محلی احساس مسئولیت کرد.

55-چه کسانی خلاصه ای از چالش های مرتبط با ارزشیابی  مدیریت مدرسه محور را تشریح کرده اند؟ وینکلر و گرشبرگ

56-چرا ارزشیابی اصلاحات مربوط به تمرکز زدایی بسیار مشکل است(ازنظر وینکلر و گرشبرگ )؟ زیرا: - اطلاعات پایه ای در این باره وجود ندارد.× - بسیاری از عناصر اصلاحی ناقص اجرا می شوند.× - میان اجرای اصلاحات و دگرگونی در عواملی مانند رفتار و تخصیص منابع [که در یادگیری مؤثر هستند] فاصله وجود دارد.

57- چرا نمی توان از این معیار ها (مقیاس ها) برای ارزشیابی مسائل مربوط به تمرکز زدایی استفاده کرد؟ اول: این مقیاس ها از نظر زمانی به ندرت در دسترس اند.

دوم: نتایجی که از مدارس حاصل می شوند، به کندی تغییر می یابند. هنگامی که مداخلات آموزشی صورت می گیرد. دگرگونی در مدارس به آرامی صورت می پذیرد.

سوم: مدیریت و مهار اتفاقات خارجی ( بیرون از مدرسه) بسیار مشکل است. مشکلاتی مانند فجایع طبیعی، بحران های مالی مربوط به معلمان و دگرگونی در رهبری آموزشی کشورکه بر نتایج حاصل از مدارس تاثیر می گذارند.

58- چالش ها کدامند؟ دمکراسی * متوازن کردن مسائل مربوط به برابری* فقدان شواهد(دلیل)

59- وینکلر و گرشبرگ نقش چه حکومت هایی را در مدیریت مدرسه محوربررسی کرده اند؟ حکومت های دمکراتیک

60- تصمیم گیری های محلی در انحصار چه کسانی قرار گیرد؛ این خطر وجود دارد که رفاه اجتماعی بهبود پیدا نکند؟ نخبگان محلی

((ا لبته این ریسک ( خطر) در جوامعی که در سطح محلی، تجربة کمی در دمکراسی دارند؛ بیشتر است))

61- درچه کشور هایی باید به مسئلة برابری توجه ویژه ای کرد؟ در کشور هایی که درآمد افراد در آن ها با هم تفاوت زیادی دارند

62- درچه صورتی می توان اطمینان یافت که فرصت های آموزشی، حداقل از نظر هزینه، به طور مساوی در جامعه تقسیم شده اند؟ با اختصاص دادن منابع مالی متمرکز  به مدارس

63- در بسیاری از کشورها مشکل  اصلی وزارت آموزش و پرورش در اجرای مدیریت جامعه محور مدرسه چه می باشد؟ متوازن کردن و تعدیل تفاوت هایی است که همواره رو به افزایش هستند.

64- چراازنظر فولان وواتسون نمی توان گفت که چگونه این موقعیت ها را دو باره پدید آورد؟ز یرا در ابتدای امر، چنین موقعیت هایی وجود خارجی ندارند

65-نظراودن  درمورد تمرکززدایی چیست؟ مطالعات نشان می دهند که تمرکز زدایی به تنهایی نمی تواند به موفقیت بیشتر دانش آموزان منجر شود( یا به ندرت چنین اتفاقی می افتد)؛ البته مدارس علاقة زیادی به تمرکز زدایی دارنداین امر به خودی خود یک رویکرد اصلاحی قوی محسوب می شود اما نمی توان انتظار داشت که نتایج چشمگیری حاصل شود.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /**/

نمونه سوالات مدیریت مدرسه محور کد دوره91401517  (شماره آبان91)

1- دلیل اینکه اغلب مدارس را«مدارس حراجى» مى نامند چیست؟ دليل اين نا مگذارى هم حضور افراد غيركيفى روى انجام كار، فاقد ارزش و حمايت مورد نياز دربارة شيوه هاى ياددهى،يادگيرى و ... دريافت مدارس محلى است

2-یكى از چالش هاى بنيادينى است كه مدارس فعال درجوامع محلى به ويژه در مناطق روستايى با آن روبه رو هستندچه میباشد؟ فقدان حمايت از معلمان و بازرسى از كار آنان

3- چرااغلب بازرسان از بازرسى كار معلم صر ف نظر مى كنند؟ براساس برقرارى روابط دوستى يا با دريافت هدايا

4- در كشور مال تعداد بازديدهاى انجام گرفته براى بازرسى مدارس محلى بسيار كمتر ازمدارس عمومى يا غيرمحلى است .غنا، زامبيا، اتيوپى و ساير كشورهاىآفريقايى و بخشى از كشورهاى آسياى ميانه و آسياى جنوب شرقى هم از اين معضل رنج مى برند

5- چه چیزی حاكى از فقدان معلم است؟ استفاده از سرباز –معلم ها، مربيان نهضت و ...

6- استا نهاى هدف يونيسف کدامند؟(هرمزگان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربى وشهر بم)

7- عواملى هستند كه معلم را از حضوردر برخی مناطق برحذرمى داردکدامند؟ دورافتادگى مناطق، فقدان امكانات اوليه از قبيل راه، مسكن معلم و كلاس درس

8- يشتر مناطق روستايى ايران فاقد کدام منابع محلى هستند؟بى آبى و خشكسالى

9-چرا جوان روستايى به طور بى رويه اى به شهرهاى كوچك وبزرگ كوچ كرد ه اند؟زیرا سا لها است مناطق روستايى برنامه درسى متناسب با روستا و زندگى روستايى را تجربه نكرد ه اند

10- از چالش برانگيزترين مراحل براى مديريت مدرسه محور محلى در اکثر کشورها چه می باشد؟ منابع محلى

11-چرامردم بر اين باورند كه جز ثبت نام فرزندانشان در مدرسه نقشى ندارند؟چون از بدو تأسيس مدارس به شكل نوين در ايران، متولى تأمين منابع براى آموزش و پرورش ومدارس دولتى مركزى بوده است

12- چه چیزیمسبب تغيير نگرش مردم نسبت به امرمدرسه دارى شده و آ نها مدرسه با دولت را مسئول تأمين مالى مدرسه مى انگارند؟تمرکزگرایی

13- چه چیزی مردمان روستا، را نسبت به مدرسه و بازده هاى آن بى انگيزه كرده است؟فقدان تناسب برنامه در مدرسه با واقعيت هاى زندگى مردمان روستا

14-چرامردمان روستا برای تأمين مدرسه را برنمى تابند؟زیرا مدرسه را براى زندگى روستايى مفيد و مناسب ارزشيابى نمى كنند

15-نوع نظام حكومتى و آموزش و پرورش ايران چگونه است؟ متمركز

16-عوامل عمده تفاوت حضور دختران وپسران درجوامع روستایی کدامند؟ سنتها و باورهاى محلى، تلقى ناكارآمد بودن تحصيل دختر، مرد بودن معلمان و شاغل بودن مادران

17- دورة تحصيلات اجبارى چند سال تحصيلى است ؟ هشت سال تحصيلى

19- در كشور مالى از صد دختر لازم التعليم  چند نفر در مدارس ثبت نام می شوند؟ تنها چهل نفر

20- دراستا نهاى هدف يونيسف، بيشتر مدارس روستايى فاقد چه امکاناتی می باشند؟ فاقد اتاقهاى سالم براى تدريس و سكونت معلم، سرويس بهداشتى و توالت، سيستم تهويه و سيستم هاىسرمايشى و گرمايشى هستند

21- برای جلو گیری ازديررسیدن كتا بهاى درسى به دست دانش آموزان الگوی توزیع چگونه تغییر یافته است؟ الگوى توزيع كتا بهاى درسى مدارس از مركز پيرامون مركزى تغيير یافت.

22- در نظام آموزشى ايران، مواد آموزشى دربيشتر موارد، به ويژه در مناطق روستايى، محدود به چه است؟ كتاب درسى

23- دليل عمدة ناكارآمدى تحصيلات دانش آموزان جوامع محلى رامى توان درکجا دانست؟در منطبق نبودن محتواى برنامه هاى درسى با واقعيت هاى زندگى روستايى دانست.

24- در سا لهاى اخير تلاش شده است با اجراىچه طرحی امكان ادامة تحصيل براى دانش آموزان فراهم شود؟ با اجراى«روستاى مركزى »

25- با توجه به چه محدوديت هايى دختران دانش آموز نمى توانند از امكانات طرح روستاى مركزى بهره مند شوند؟ محدوديت هايى كه به لحاظ اجتماعى و گاه جغرافيايى

26- در حال حاضر، نظام آموزشى ايران با معلمان مازاد، دوره تحصیلی روبه روست؟ دردورة تحصيلى ابتدايى

27- چالش هاى اجراى مديريت مدرسه محور محلى نشان دهندة چندچالش اساسى است؟ ده چالش

29- ده چالش عمده را نام ببرید؟ 1. مقاومت سياسى در برابر تغيير2. سطح پايين انگيزش نيروى انسانى3. مقاومت معلمان

4. فقدان منابع كافى5. فقدان مديران قابل در سطوح محلى6. نبود مشاركت فعال جامعه محلى7. فقر و بى سوادى

8. برنامه هاى درسى ناهمخوانى با موقعيت و شرايط جامعة محلى9. ناكافى بودن امكان ادامه تحصيل براى غالب دانش آموزان

10. فقدان سرمايه گذارى مالى بسنده از سوى دولت

30- دیدگاه بانک جهانی درمورد مدیریت مدرسه محور چونه است؟دولت ها و نظا م هاى آموزش و پرورش بايد به صورت نهادى و مالى در ايجاد و نگه داشت مدارس محلى با رويكرد مديريت مدرسه محور محلى بكوشند

31- اجراى موفقيت آميز مديريت مدرسه محور مستلزم چه است؟ - مدارس به مثابه يك واقعيت مورد پذيرش قرارگيرند و همچون عضوى از بدنة نظام آموزش و پرورش تلقى شوند.

- به معلمان و مديران مدارس، علاوه بر حقوق ماهانة مقرر، اضافه پرداختى به عنوان عامل انگيزشى وسختى كار پرداخت شود.

- از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازما نهاىآموزش و پرورش، فعاليت هاى آموزشي و مديريتى مدارس تحت بازرسى و حمايت فنى قرار گيرد.

- كتا بهاى درسى و مواد آموزشى مكمل وفو ق برنامه در زمان مناسب و با كيفيت مطلوب دراختيار مدارس قرار گيرد.

- نظام آموزش و پرورش از ساخت مدارس وتأمين تجهيزات اوليه حمايت هاى لازم را به عمل آورد.

- نظام آموزش و پرورش مشاركت فعال در تشكيل مدارس داشته باشد.

- مديريت مدرسه محور تقويت شود.

- اعضاى مؤثر جامعة محلى شناسايى شوند ومورد حمايت قرار گيرند.

- اعضاى جامعه و نيروهاى مديريت مدرسه محورآموزش داده شوند.

- برنامة درسى متمايزى براى مدارس محلى تدوين و براى اجرا به مدارس ارائه شوند.تعداد بازديد : 242
نویسنده فضه محمدی در دوشنبه 15 آذر 1395 | نظرات(0)

طراحی و کدنویسی قالب : علیرضاحقیقت - ثامن تم

Web Template By : Samentheme.ir

خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
پیوندهای وبگاه
طراح قالب
ثامن تم